Таргетолог-експертТаргетолог-експертПублічний договір про надання інформаційних послуг

Фізична особа-підприємець Карабін Оксана Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3166205247) (надалі – Виконавець) пропонує будь-якій фізичній особі (надалі – Замовник) укласти Публічний договір про надання послуг на умовах, визначених цим документом. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

1.1. Терміни та поняття, що використовуються у цьому Договорі, вживаються у значеннях, наведених нижче:
Публічний договір – цей правочин між Виконавцем та Замовником про надання послуг останньому на умовах, які викладені у публічній оферті і є однаковими для всіх Замовників, з моменту акцептування публічної оферти Замовником (надалі – Договір).
Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з нею договір про надання послуг на умовах, що містяться в цьому документі та відповідно до положень статті 641 Цивільного кодексу України.
Акцепт – надання Замовником повної та безумовної відповіді Виконавцю на пропозицію укласти договір про надання послуг з Виконавцем шляхом здійснення оплати послуг Виконавця.
Замовник – будь-яка фізична особа, яка акцептувала публічну оферту.
Сайт – сукупність даних (текстів, графічних і дизайнерських елементів, фото, відео та інших результатів інтелектуальної діяльності, комп'ютерних програм), що пов'язані між собою, містяться в інформаційній системі, та забезпечують доступність цієї інформації для кінцевих споживачів та розміщуються за адресою: https://karabin.pro
Платформа – сукупність програмних засобів, що можуть використовуватися для надання Виконавцем послуг, передбачених цим Договором.
Рекламна кампанія – сукупність заходів, передбачених цим Договором, спрямованих на популяризацію послуг Замовника та залучення нових клієнтів Замовником.
Рекламний майданчик – інтернет-ресурс, на якому здійснюється розміщення рекламного оголошення.
Рекламне оголошення – сукупність тексту, зображення та (або) відео-матеріалів, які містять рекламну інформацію про Замовника та (або) його продукцію.
Продукція – товари, що виробляються та (або) реалізовуються Замовником, або послуги (роботи), які надаються (виконуються) Замовником.
1.2. Заголовки у цьому Договорі наводяться лише для зручності і не впливають на тлумачення пунктів Договору.
1.3. У випадку, якщо у цьому Договорі використовуються терміни і поняття не визначені цим розділом Договору, то тлумачення такого терміну або поняття відбувається відповідно до тексту цього Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну або поняття, необхідно тлумачити це поняття виходячи із норм чинного законодавства України. 

2. АКЦЕПТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ

2.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем Акцепту. Здійснюючи Акцепт Замовник також підтверджує, що повністю розуміє та погоджується із умови цього Договору.
2.2. Здійснюючи використання Сайту, особа погоджується бути зобов'язаною цим Договором.
2.3. У випадку, якщо будь-яка особа не погоджується з цим Договором, вона зобов'язана негайно припинити використання Сайту. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець надає Замовнику послугу, яка полягає у наданні доступу до інформації та сервісів, розміщених на Сайті та (або) Платформі, у порядку, передбаченому цим Договором, а Замовник приймає та оплачує її.

3.2. Детальний опис послуг та Тарифів розміщується на Сайті.

3.3. Виконавець повідомляє Замовника про конкретну Платформу, за допомогою якої надаватимуться послуги, передбачені цим Договором, шляхом розміщення інформації на Сайті або надіслання повідомлення на адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації. 

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Актуальні ціни (Тарифи) на послуги Виконавця розміщуються на Сайті.

4.2. Розрахунки між сторонами проводяться у безготівковій формі, шляхом здійснення оплати за допомогою платіжних інструментів, доступних на Сайті або на розрахунковий рахунок Виконавця, за реквізитами наданими ним.

4.3. Оплата послуг Виконавця здійснюється шляхом сплати повної вартості послуг на умовах передоплати, крім випадків, якщо інші способи оплати вказані на Сайті.

4.4. Виконавець має право не надавати послугу Замовнику у випадку, якщо Замовник не здійснив оплату вартості послуг у порядку та строки, визначені цим Договором. 

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Надання Виконавцем послуги включає надання доступу до матеріалів та сервісів Виконавця, розміщених на Платформі, зокрема до записів уроків, майстер-класів, доступ до чату в мобільному застосунку Telegram, а також проведення онлайн-вебінарів, на умовах вказаних на Саий ті та відповідно до обраного Тарифу.

5.2. Погоджуючись з цим Договором, Замовник тим самим надає згоду Виконавцю на створення для Замовника облікового запису на Платформі, за допомогою якого здійснюватиметься надання послуг, передбачених цим Договором.

5.3. Виконавець надає доступ Замовнику до матеріалів та сервісів, розміщених на Платформі, не пізніше, ніж о 15 годині 00 хвилин дня з якого починається надання Виконавцем послуг. З моменту надання Виконавцем доступу Замовнику до матеріалів та сервісів Сайту послуга вважається наданою в повному обсязі.

5.4. Якщо Замовник не отримав доступ до матеріалів та сервісів, розміщених на Платформі, він зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця, направивши листа на адресу електронної пошти: moc.liamg%40nibarak.pof.

5.5. Доступ до матеріалів та сервісів, розміщених на Платформі, припиняється після закінчення строку, вказаного на Сайті відповідно до обраного Тарифу. Такий строк доступу до матеріалів та сервісів, розміщених на Платформі, може відрізнятися в межах різних тарифів.

5.6. У випадку, якщо Замовник жодного разу протягом оплаченого періоду не скористався послугами Виконавця або певною послугою Виконавця в межах обраного тарифу, зокрема не переглянув запис уроку, не долучився до чату в мобільному застосунку Telegram, сплачені Замовником кошти не повертаються, в тому числі частково, а доступ не продовжується на інший строк.

5.7. У випадку, якщо послуга надається Виконавцем у конкретний час, вказаний на Сайті або про який Замовника було проінформовано іншим чином, а Замовник не скористався цією послугою у вказаний час, він не має права вимагати повторного надання послуги та (або) повернення коштів. В такому випадку Виконавець має право надати запис такого уроку та (або) майстер-класу.

5.8. Зміна тарифного плану після початку надання Виконавцем послуг допускається лише у випадку переходу з дешевшого Тарифу на дорожчий за умови наявності вільних місць на бажаному Тарифі. У такому випадку Замовник сплачує Виконавцю різницю між повною вартістю бажаного Тарифу та сумою, що була фактично сплачена.

5.9. Кількість місць в межах певного Тарифу може бути обмежена. 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник має право:

6.1.1. Отримувати послуги, передбачені цим Договором.
6.1.2. Вимагати надання якісних послуг.

6.2. Замовник зобов'язаний:

6.2.1. Вчасно та в повному обсязі оплатити послуги Виконавця.
6.2.2. Належним чином виконувати усі умови цього Договору.
6.2.3. Використовувати технічні можливості Сайту та (або) Платформи виключно в законних цілях.
6.2.4. Не вчиняти будь-які дії (зокрема, з використанням стороннього програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Сайту та (або) Платформи.
6.2.5. Не використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті та (або) Платформі та (або) для взаємодії з Сайтом та (або) Платформою.
6.2.6. Використовувати усі матеріали та сервіси, надані Замовнику, виключно в особистих цілях та не передавати доступ третім особам.
6.2.7. На Сайті та (або) Платформі та (або) чаті в мобільному застосунку Telegram забороняється:

6.1.7.1. розміщувати інформації, яка може призвести до розпалювання релігійної, міжнаціональної, расової ворожнечі;
6.1.7.2. завдавати шкоди честі та гідності інших осіб.
6.1.7.3. використовувати нецензурні висловлювання.
6.1.7.4. розміщувати інформаційний спам.
6.1.7.5. розміщувати матеріали та (або) інформацію, що порушує права інтелектуальної власності інших осіб.
6.1.7.6. розміщувати інформацію рекламного характеру.

6.2.8. Ознайомитися із змінами та доповненнями до цих Правил.

6.3. Виконавець має право:

6.3.1. Перенести надання послуг, попередивши про це Замовника не пізніше ніж за два дні.
6.3.2. Без попереднього погодження із Замовником залучити третіх осіб для надання послуг, передбачених цим Договором.
6.3.3. В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цього Договору.
6.3.4. Вносити зміни до інформації, розміщеної на Сайті та (або) Платформі без попереднього попередження Замовника.
6.3.5. Проводити профілактичні роботи для підтвердження працездатності та подальшого удосконалення функціоналу Сайту.
6.3.6. Тимчасово призупинити доступ Замовників до Сайту у випадку виникнення технічних неполадок в роботі Сайту з метою відновлення його працездатності.
6.3.7. В односторонньому порядку розірвати цей Договір, у випадку, якщо Замовник порушує умови цього Договору.

6.4. Виконавець зобов'язаний:

6.4.1. Надавати послугу вчасно та в повному обсязі.
6.4.2. Не розголошувати третім особам персональні дані Замовника, які стали відомі Виконавцю в процесі надання послуг. 

7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

7.1. Уся інформація, фото, графічні зображення, тексти, відео та інші результати інтелектуальної діяльності (об'єкти права інтелектуальної власності), що розміщені на Сайті та (або), які стали доступними Замовнику в процесі надання Виконавцем послуг відповідно до цього Договору, захищаються правом інтелектуальної власності.

7.2. Жодні права інтелектуальної власності на об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті та (або), які стали доступними Замовнику в процесі надання Виконавцем послуг відповідно до цього Договору, не переходять до Замовника в результаті використання Сайту або укладення цього Договору. 

8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Замовника, погоджуючись з умовами цього Договору, тим самим надає Виконавцю згоду на обробку його персональних даних.

8.2. Володільцем та розпорядником персональних даних є Виконавець.

8.3. До інформації про Замовника, яка може збиратися відповідно до цього Договору, відноситься:

8.3.1. Інформація, отримана від Замовника, зокрема:
— ПІБ фізичної особи;
— номер телефону;
— електронна пошта.

8.3.2. Інформація отримана під час використання Сайту, зокрема:
— файли Cookies;
— IP-адреса Замовника;
— поведінка Замовника на Сайті.

8.4. Виконавець може автоматично збирати неособисту інформацію Замовника, тобто таку що не дає можливості прямо чи опосередковано ідентифікувати Замовника, зокрема про тип браузера Замовника, або інформацію про сайт, з якого Замовник перейшов на Сайт.

8.5. Прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, електронна пошта Замовника збираються для організації та реалізації співпраці між Замовником та Виконавцем, зокрема для надання Виконавцем послуг Замовнику. Така інформація зберігається протягом трьох років з моменту здійснення останньої оплати послуг Виконавця.

8.6. Електронна пошта Замовника та номер телефону збираються для обміну інформацією із Замовником, в тому числі щодо надання Замовнику інформації рекламного характеру про діяльність Виконавця. Така інформація зберігається протягом трьох років з моменту здійснення останньої оплати послуг Виконавця.

Замовник має право в будь-який момент відмовитись від отримання повідомлень, листів на електронну пошту з інформацією, визначеною цим пунктом.

8.7. Інформація про файли Cookies, IP-адресу Замовника, поведінку Замовника на Сайті збирається для адаптації маркетингових і рекламних заходів, що пропонується на Сайті або сервісах третіх осіб, та контролю загальної і індивідуальної активності Замовників. Така інформація зберігається протягом трьох років з моменту останнього відвідування Сайту Замовником.

8.8. Виконавець не здійснює збір та обробку платіжних даних Замовника. Такий збір та обробка здійснюється відповідно до внутрішніх документів платіжної системи та (або) банка.

8.9. Замовник користується правами, передбаченими Законом України «Про захист прав споживачів».

8.10. З метою реалізації своїх прав, зокрема на відкликання згоди на обробку персональних даних, Замовник має право направити вимогу на адресу електронної пошти: moc.liamg%40nibarak.pof. Така вимога розглядається Виконавцем протягом 10 днів з моменту отримання.

8.11. Персональні дані Замовника можуть бути передані третім особам у таких випадках:

8.11.1. за письмовою згодою Замовника;
8.11.2. у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Договором;
8.11.3. у випадку необхідності передачі даних партнерам (контрагентам тощо) Виконавця з метою вчинення правочинів (виконання зобов'язань), які пов'язані із Замовником.

8.12. Виконавець залишає за собою право надавати знеособлені дані будь-яким третім особам.

8.13. Замовник погоджується та надає згоду на передачу його персональних даних третій особі, в тому числі юридичній особі, зареєстрованій за законодавством іноземної держави, з метою надання такою особою платформи для надання Виконавцем послуг, в обсягах необхідних для виконання цього Договору.

Обробка персональних даних Замовника такими третіми особами здійснюється відповідно до внутрішніх правил таких третіх осіб. В будь-якому разі Виконавець має впевнитися, що заходи, які вживаються такими третіми особами для захисту персональних даних Замовника, не є гіршими заходів Виконавця.

Замовник має право звернутися до Виконавця із заявою, яка направляється на електронну пошту: moc.liamg%40nibarak.pof з проханням надати інформацію про таких третіх осіб та правил обробки ними персональних даних Замовника. 

9. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

9.1. Замовник має право до закінчення першого дня надання послуг (дня, в якому він отримав доступ до матеріалів та сервісів, розміщених на Сайті) відмовитися від отримання послуги. В такому випадку кошти, сплачені Замовником, повертаються в повному обсязі.

9.2. У випадку, якщо Замовник відмовляється від послуги Виконавця, він має право на повернення частини сплачених коштів за фактично ненадану послугу.

9.3. У випадку, якщо Замовник відмовляється від послуги Виконавця, після завершення її надання, кошти, сплачені Замовником не повертаються.

9.4. Для реалізації свого права на повернення коштів у випадках, передбачених цим Договором, Замовник направляє відповідного листа Виконавцю на адресу електронної пошти: moc.liamg%40nibarak.pof. У такому листі зазначаються: дані Замовника, причина відмови від послуг Виконавця та реквізити для повернення коштів.

9.5. У випадках, передбачених пунктами 9.1–9.2 цього Договору, кошти сплачені за послугу повертаються протягом 30 календарних днів з моменту повідомлення. 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням Замовника.

10.3. Замовник приймає на себе відповідальність за використання або невикористання отриманої в процесі надання послуг інформації.

10.4. Виконавець не несе відповідальності за досягнення результатів, пов'язаних з практичним застосуванням інформації, отриманої в процесі надання Виконавцем послуги, передбаченої цим Договором.

10.5. Виконавець має право припинити надавати послуги, передбачені цим Договором Замовнику, у випадку порушення Замовником прав інтелектуальної власності Виконавця, без компенсації сплаченої Замовником суми коштів. Це не позбавляє Виконавця права на відшкодування шкоди, завданої їй порушенням його прав інтелектуальної власності.

10.6. Замовник попереджений , що у випадку порушення ним прав інтелектуальної власності Виконавця, Замовник несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України, а саме адміністративну, кримінальну та цивільно правову відповідальність. 

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання або неповне виконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

11.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) в цьому Договорі розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору, перелік яких міститься в частині 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово промислові палати в Україні», а також обставини технічного характеру, які призводять до технічних збоїв та порушують нормальну роботу Сайту та (або) Платформи, з використанням якої здійснюється надання послуги.

11.3. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин повинна повідомити іншу Сторону про їх настання не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.

11.4. Після закінчення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка потрапила під їх дію, повинна повідомити іншу Сторону про їх припинення протягом 2 (двох) робочих днів, а також повідомити протягом якого часу така Сторона має намір виконати свої зобов'язання.

11.5. Належним та достатнім підтвердженням дії форс-мажору щодо однієї зі Сторін є сертифікат щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), виданий Торгово-промисловою палатою України.

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

12.1. Усі непорозуміння, суперечки та спори, які можуть виникнути між Сторонами у ході укладення, тлумачення або виконання цього Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

12.2. Замовник має право направити Виконавцю претензію на електронну пошту: moc.liamg%40nibarak.pof. Строк розгляду претензії складає 30 днів.

12.3. У разі, якщо Сторонам не вдалось вирішити будь-які непорозуміння, суперечки та спори шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді у порядку, встановленому чинним законодавством України із застосуванням матеріальних та процесуальних норм законодавства України.

12.4. До цього Договору, в тому числі для його тлумачення, застосовується чинне законодавство України без приведення в дію норм колізійного права. 

13. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. У разі, якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнано будь-яким компетентним державним органом України недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших умов цього Договору, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

13.2. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору без повідомлення Замовника.

13.3. Зміни до Договору набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.

13.4. Якщо Замовник здійснює оплату послуг Виконавця, або вчиняє інші дії, після внесення змін до цього Договору, тим самим, Замовник погоджується з такими змінами та надає згоду на виконання умов Договору в новій редакції.

13.5. Замовник надає згоду на направлення йому інформаційних матеріалів, зокрема маркетингового характеру, що містять інформацію про діяльність Виконавця. 

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець
Карабін Оксана Олександрівна
РНОКПП: 3166205247
81110, Львівська обл., Пустомитівський р-н, село Зимна Вода,
вул. Західна бічна, будинок 28
UA383220010000026005310060514
в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»Редакція Договору від 10 червня 2021 року.

Made with