Таргетолог-експертТаргетолог-експертПублічний договір про надання послуг з таргетованої реклами

Фізична особа-підприємець Карабін Оксана Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3166205247) (надалі – Виконавець) пропонує будь-якій фізичній особі (надалі – Замовник) укласти Публічний договір про надання послуг на умовах, визначених цим документом. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

1.1. Терміни та поняття, що використовуються у цьому Договорі, вживаються у значеннях, наведених нижче:
Публічний договір – цей правочин між Виконавцем та Замовником про надання послуг останньому на умовах, які викладені у публічній оферті і є однаковими для всіх Замовників, з моменту акцептування публічної оферти Замовником (надалі – Договір).
Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з нею договір про надання послуг на умовах, що містяться в цьому документі та відповідно до положень статті 641 Цивільного кодексу України.
Акцепт – надання Замовником повної та безумовної відповіді Виконавцю на пропозицію укласти договір про надання послуг з Виконавцем шляхом здійснення оплати послуг Виконавця.
Замовник – будь-яка фізична особа, яка акцептувала публічну оферту.
Сайт – сукупність даних (текстів, графічних і дизайнерських елементів, фото, відео та інших результатів інтелектуальної діяльності, комп'ютерних програм), що пов'язані між собою, містяться в інформаційній системі, та забезпечують доступність цієї інформації для кінцевих споживачів та розміщуються за адресою: https://karabin.pro
Платформа – сукупність програмних засобів, що можуть використовуватися для надання Виконавцем послуг, передбачених цим Договором.
Рекламна кампанія – сукупність заходів, передбачених цим Договором, спрямованих на популяризацію послуг Замовника та залучення нових клієнтів Замовником.
Рекламний майданчик – інтернет-ресурс, на якому здійснюється розміщення рекламного оголошення.
Рекламне оголошення – сукупність тексту, зображення та (або) відео-матеріалів, які містять рекламну інформацію про Замовника та (або) його продукцію.
Продукція – товари, що виробляються та (або) реалізовуються Замовником, або послуги (роботи), які надаються (виконуються) Замовником.
1.2. Заголовки у цьому Договорі наводяться лише для зручності і не впливають на тлумачення пунктів Договору.
1.3. У випадку, якщо у цьому Договорі використовуються терміни і поняття не визначені цим розділом Договору, то тлумачення такого терміну або поняття відбувається відповідно до тексту цього Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну або поняття, необхідно тлумачити це поняття виходячи із норм чинного законодавства України. 

2. АКЦЕПТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ

2.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем Акцепту. Здійснюючи Акцепт Замовник також підтверджує, що повністю розуміє та погоджується із умови цього Договору.
2.2. Здійснюючи використання Сайту, особа погоджується бути зобов'язаною цим Договором.
2.3. У випадку, якщо будь-яка особа не погоджується з цим Договором, вона зобов'язана негайно припинити використання Сайту. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. В порядку та на умовах, визначних цим Договором, Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надавати за плату передбачені цим Договором послуги, а Замовник зобов'язується оплатити належним чином надані послуги у порядку, передбаченому цим Договором.

3.2. Під послугами в цьому Договорі розуміється:

3.2.1. надання індивідуальних консультацій з питань таргетованої реклами та просування в соціальних мережах;

3.2.2. налаштування та розміщення таргетованої реклами, що може включати:
3.2.2.1. аналіз цільової аудиторії;
3.2.2.2. підбір аудиторії для показу рекламних оголошень;
3.2.2.3. створення рекламних оголошень;
3.2.2.4. розміщення рекламних оголошень;
3.2.2.5. відслідковування ефективності рекламної кампанії.

3.3. Детальні умови надання послуг та їх обсяг, погоджуються Сторонами додатково.

3.4. Замовник надає Виконавцю замовлення, шляхом направлення відповідного електронного листа на адресу електронної пошти, визначену у цьому Договорі, або шляхом направлення повідомлення за допомогою додатку Viber, або Telegram, або What'sApp за номером, вказаному в цьому Договорі, або в інший погоджений Сторонами спосіб як усно, так і письмово за погодженням Сторін. 

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг з налаштування таргетованої реклами залежить від обсягу та тривалості надання такої послуги та визначається за погодженням Сторін.

4.2. Індивідуальні консультації тарифікуються погодинно. Вартість однієї години надання консультації погоджується Сторонами індивідуально та залежить від складності.

4.3. Розрахунки між сторонами проводяться у безготівковий формі, шляхом здійснення оплати за допомогою платіжних інструментів, доступних на Сайті або на розрахунковий рахунок Виконавця, за реквізитами наданими ним.

4.4. Оплата послуг Виконавця здійснюється шляхом сплати повної вартості послуг на умовах передоплати, крім випадків, якщо інші способи оплати погоджені Сторонами.

4.5. Виконавець має право не надавати послугу Замовнику у випадку, якщо Замовник не здійснив оплату вартості послуг у порядку та строки, визначені цим Договором. 

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

5.1. Виконавець надає Замовнику послугу, яка полягає у наданні індивідуальної консультації, в режимі реального часу з використанням Платформи.

5.2. Тривалість надання індивідуальної консультації (їх кількість) та її тематика погоджуються Сторонами додатково.

5.3. Проведення індивідуальної консультації починається в наперед визначений Сторонами час.

5.4. Якщо Замовник вчасно не підключився онлайн, та пропустив час проведення індивідуальної консультації, послуга в цій частині вважається наданою належним чином та в повному обсязі, а час консультації не продовжується.

5.5. Замовник має право звернутися до Виконавця не пізніше, ніж за два дні до запланованої дати проведення індивідуальної консультації з проханням перенести надання послуги на інший час. У випадку, якщо Замовник не дотримається строку для повідомлення про перенесення часу проведення консультації, гроші, сплачені Замовником за таку послугу не повертаються.

5.6. Замовник має право звернутися до Виконавця з проханням перенести надання послуги на інший час у зв'язку із погіршенням стану здоров'я або виникнення інших життєвих ситуацій , які об'єктивно унеможливлюють отримання Замовником індивідуальної послуги у наперед погоджений час. 

6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ З НАЛАШТУВАННЯ ТАРГЕТОВАНОЇ РЕКЛАМИ

6.1. Виконавець зобов'язаний почати надання послуг з налаштування таргетованої реклами в обсягах, погоджених Сторонами, протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту оплати Замовником послуг Виконавця та надання Виконавцю необхідної інформації та матеріалів.

6.2. Строк аналізу цільової аудиторії та підбору аудиторії для показу рекламних оголошень не може перевищувати 5 (п'яти) робочих днів з моменту, вказаного у пункті 5.1 цього Договору.

6.3. Строк створення та розміщення рекламних оголошень не може перевищувати 5 (п'яти) робочих днів з моменту, вказаного у пункті 5.1 цього Договору.

6.4. Замовник має право визначати тривалість проведення рекламної кампанії, про що повідомляє Виконавця.

6.5. Замовник окрім послуг Виконавця, передбачених цим Договором, зобов'язується виділити рекламний бюджет під рекламну кампанію. Послуги третіх осіб, в тому числі, Рекламного майданчику сплачуються Замовником самостійно.

6.6. Виконавець має право надавати Замовнику рекомендації щодо тривалості та необхідного бюджету рекламної кампанії. У випадку неврахування Замовником таких рекомендацій, Виконавець не гарантує результатів такої рекламної кампанії.

6.7. Виконавець не може гарантувати Замовнику продажі, адже безпосередній контакт з потенційними клієнтами Замовника знаходиться поза межами контролю Виконавця.

6.8. Замовник зобов'язується протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту укладення цього Договору, надати Виконавцю технічну можливість для налаштування та розміщення рекламного оголошення на рекламному майданчику. У випадку ненадання такої можливості, Виконавець має право відмовитися від надання послуг, передбачених цим Договором. У випадку затримки надання технічної можливості для налаштування та розміщення рекламного оголошення на рекламному майданчику, Виконавець має право затримати надання послуг на відповідну кількість днів.

6.9. Виконавець зобов'язується на прохання Замовника надавати звіти про результати (проміжні результати) рекламної кампанії. Замовник має право просити надання звітів не частіше одного разу на добу.

6.10. Виконавець має право використовувати результати рекламної кампанії Замовника для публікації у власному портфоліо, вказуючи посилання на Замовника, крім випадків, коли Замовник прямо забороняє таке використання. 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Замовник має право:

7.1.1. Отримувати послуги, передбачені цим Договором.
7.1.2. Вимагати надання якісних послуг.
7.1.3. Надавати Виконавцю замовлення щодо надання послуг, в тому числі зазначати вимоги, які ставляться до таких послуг.
7.1.4. У випадку не надання та (або) неналежного надання послуг Виконавцем достроково розірвати Договір в односторонньому порядку.

7.2. Замовник зобов'язаний:

7.2.1. Вчасно та в повному обсязі оплатити послуги Виконавця.
7.2.2. Належним чином виконувати усі умови цього Договору.
7.2.3. Ознайомитися із змінами та доповненнями до цих Правил.
7.2.4. Забезпечувати Виконавця інформацією та матеріалами, необхідними для надання послуг.

7.3. Виконавець має право:

7.3.1. Перенести надання послуг, попередивши про це Замовника не пізніше ніж за два дні.
7.3.2. Без попереднього погодження із Замовником залучити третіх осіб для надання послуг, передбачених цим Договором.
7.3.3. В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цього Договору.
7.3.4. Вносити зміни до інформації, розміщеної на Сайті без попереднього попередження Замовника.
7.3.5. Проводити профілактичні роботи для підтвердження працездатності та подальшого удосконалення функціоналу Сайту.
7.3.6. Тимчасово призупинити доступ Замовника до Сайту у випадку виникнення технічних неполадок в роботі Сайту з метою відновлення його працездатності.
7.3.7. В односторонньому порядку розірвати цей Договір, у випадку, якщо Замовник порушує умови цього Договору.
7.3.8. Самостійно визначати порядок та спосіб організації процесу надання передбачених цим Договором послуг, керуючись при цьому умовами цього Договору.
7.3.9. Отримувати від Замовника інформацію та матеріали, необхідні для належного виконання умов цього Договору.

7.4. Виконавець зобов'язаний:

7.4.1. Надавати послугу вчасно та в повному обсязі.
7.4.2. Не розголошувати третім особам персональні дані Замовника, які стали відомі Виконавцю в процесі надання послуг.
7.4.3. Протягом 2 (двох) робочих днів повідомляти Замовника про наявність обставин, що не залежать від Виконавця, і які загрожують якості надання послуг, а також про неможливість надання послуги в установлені Замовником строки.
7.4.4. На вимогу Замовника повідомляти останньому відомості про хід виконання Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором. 

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Замовник, погоджуючись з умовами цього Договору, тим самим надає Виконавцю згоду на обробку його персональних даних.

8.2. Володільцем та розпорядником персональних даних є Виконавець.

8.3. До інформації про Замовника, яка може збиратися відповідно до цього Договору, відноситься:

8.3.1. Інформація, отримана від Замовника, зокрема:
- ПІБ фізичної особи;
- номер телефону;
- електронна пошта.
8.3.2. Інформація отримана під час використання Сайту, зокрема:
- файли Cookies;
- IP-адреса Замовника;
- поведінка Замовника на Сайті.

8.4. Виконавець може автоматично збирати неособисту інформацію Замовника, тобто таку що не дає можливості прямо чи опосередковано ідентифікувати Замовника, зокрема про тип браузера Замовника, або інформацію про сайт, з якого Замовник перейшов на Сайт.

8.5. Прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, електронна пошта Замовника збираються для організації та реалізації співпраці між Замовником та Виконавцем, зокрема для надання Виконавцем послуг Замовнику. Така інформація зберігається протягом трьох років з моменту здійснення останньої оплати послуг Виконавця.

8.6. Електронна пошта Замовника та номер телефону збираються для обміну інформацією із Замовником, в тому числі щодо надання Замовнику інформації рекламного характеру про діяльність Виконавця. Така інформація зберігається протягом трьох років з моменту здійснення останньої оплати послуг Виконавця. Замовник має право в будь-який момент відмовитись від отримання повідомлень, листів на електронну пошту з інформацією, визначеною цим пунктом.

8.7. Інформація про файли Cookies, IP-адресу Замовника, поведінку Замовника на Сайті збирається для адаптації маркетингових і рекламних заходів, що пропонується на Сайті або сервісах третіх осіб, та контролю загальної і індивідуальної активності Замовників.
Така інформація зберігається протягом трьох років з моменту останнього відвідування Сайту Замовником.

8.8. Виконавець не здійснює збір та обробку платіжних даних Замовника. Такий збір та обробка здійснюється відповідно до внутрішніх документів платіжної системи та (або) банка.

8.9. Замовник користується правами, передбаченими Законом України «Про захист прав споживачів».

8.10. З метою реалізації своїх прав, зокрема на відкликання згоди на обробку персональних даних, Замовник має право направити вимогу на адресу електронної пошти: .moc.liamg%40nibarak.pof Така вимога розглядається Виконавцем протягом 10 днів з моменту отримання.

8.11. Персональні дані Замовника можуть бути передані третім особам у таких випадках:

8.11.1. за письмовою згодою Замовника;
8.11.2. у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Договором;
8.11.3. у випадку необхідності передачі даних партнерам (контрагентам тощо) Виконавця з метою вчинення правочинів (виконання зобов'язань), які пов'язані із Замовником.

8.12. Виконавець залишає за собою право надавати знеособлені дані будь-яким третім особам. 

9. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Сторони домовилися про взаємне здійснення системи заходів щодо захисту і нерозголошенню конфіденційної інформації, що передається Стороною.
9.2. Терміни та поняття, що використовують у цьому розділі Договору слід розуміти так: 
Конфіденційна інформація – в цьому розділі Договору вживається у значенні, встановленому чинним законодавством України, і включає всі відомості та інформацію, які надаються однією Стороною іншій Стороні в будь-якій формі, в будь-який спосіб та на будь-яких носіях, якщо таке надання здійснюється, Стороною, працівниками, представниками або іншими уповноваженими особами Сторони.

Розголошення конфіденційної інформації – будь-яка передача конфіденційної інформації обмеженому або не обмеженому колу осіб, здійснена Стороною у будь-який спосіб та у будь-якій формі, а також невжиття всіх заходів, необхідних для збереження Конфіденційної інформації, внаслідок чого стався несанкціонований перехід інформації до інших осіб.

Неправомірне використання конфіденційної інформації – використання Стороною конфіденційної інформації іншої Сторони в будь-який спосіб із метою одержання прибутку або без такої мети у порушення умов цього Договору та (або) без спеціального письмового дозволу Сторони.

9.3. Сторона, якій стала відома Конфіденційна інформація, зобов'язується:

9.3.1. зберігати, не розголошувати, не передавати і не робити Конфіденційну інформацію доступною для будь-яких третіх осіб.
9.3.2. не використовувати безпосередньо, опосередковано або у зговорі із певною особою Конфіденційну інформацію з будь-якою іншою метою, ніж для цілей організації ділової співпраці між Сторонами цього Договору.
9.3.3. вживати всіх необхідних заходів для збереження і захисту Конфіденційної інформації, отриманої від Сторони. Ці заходи не повинні бути гіршими або менш якісними ніж заходи, які Сторона вживає для захисту власної конфіденційної інформації.
9.3.4. не повідомляти Конфіденційну інформацію будь-яким третім особам засобами телефонного зв'язку, електронною поштою, через мережу Інтернет, усно, або в будь-який інший спосіб, окрім випадків коли така інформація передається за вказівкою чи погодженням Сторони.

9.4. До конфіденційної інформації не відноситься інформація, розголошення якої дозволяється на підставі письмового дозволу, підписаного Стороною.

9.5. Цей розділ Договору не поширюється на будь-яку інформацію, розкриття якої є необхідним у зв'язку з вимогами законодавства або з вимогами, встановленими в результаті судового чи адміністративного процесу або будь-яким судовим чи іншим владним актом.

9.6. Жодна із Сторін не буде розголошувати інформацію про факт існування цього Договору без попередньої згоди іншої сторони цього Договору.

10. ПОРЯДОК ВІДМОВИ ВІД ПОСЛУГ

10.1. Замовник має право до закінчення строку, визначеного пунктом 5.1 цього Договору, відмовитися від отримання послуги з налаштування таргетованої реклами. В такому випадку кошти, сплачені Замовником, повертаються в повному обсязі.

10.2. У випадку, якщо Замовник відмовляється від послуги Виконавця з налаштування таргетованої реклами, він має право на повернення частини сплачених коштів за фактично ненадану послугу.

10.3. У випадку, якщо Замовник відмовляється від послуги Виконавця належної якості, після завершення її надання, кошти, сплачені Замовником не повертаються.

10.4. Для реалізації свого права на повернення коштів у випадках, передбачених цим Договором, Замовник направляє відповідного листа Виконавцю на адресу електронної пошти: moc.liamg%40nibarak.pof. У такому листі зазначаються: дані Замовника, причина відмови від послуг Виконавця та реквізити для повернення коштів.

10.5. Кошти, які підлягають поверненню, повертаються протягом 30 календарних днів з моменту повідомлення. 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

11.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням Замовника.

11.3. Замовник приймає на себе відповідальність за використання або не використання отриманої в процесі надання індивідуальної консультації інформації.

11.4. Виконавець не несе відповідальності за роботу Рекламної платформи.

11.5. У випадку, якщо Сторонами погоджено інший спосіб розрахунків, ніж передбачено пунктом 4.4 цього Договору, та Замовник прострочив виконання свого обов'язку щодо оплати послуг Виконавця, Замовник сплачує на користь Виконавця пеню у розмірі 1 (одного) відсотка за кожен день прострочення платежів. 

12. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

12.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання або неповне виконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

12.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) в цьому Договорі розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору, перелік яких міститься в частині 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», а також обставини технічного характеру, які призводять до технічних збоїв та порушують нормальну роботу Сайту та (або) Платформи, з використанням якої здійснюється надання послуги.

12.3. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин повинна повідомити іншу Сторону про їх настання не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.

12.4. Після закінчення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка потрапила під їх дію, повинна повідомити іншу Сторону про їх припинення протягом 2 (двох) робочих днів, а також повідомити протягом якого часу така Сторона має намір виконати свої зобов'язання.

12.5. Належним та достатнім підтвердженням дії форс-мажору щодо однієї зі Сторін є сертифікат щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), виданий Торгово-промисловою палатою України. 

13. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

13.1. Усі непорозуміння, суперечки та спори, які можуть виникнути між Сторонами у ході укладення, тлумачення або виконання цього Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

13.2. Замовник має право направити Виконавцю претензію на електронну пошту: moc.liamg%40nibarak.pof. Строк розгляду претензії складає 30 днів.

13.3. У разі, якщо Сторонам не вдалось вирішити будь-які непорозуміння, суперечки та спори шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді у порядку, встановленому чинним законодавством України із застосуванням матеріальних та процесуальних норм законодавства України.

13.4. До цього Договору, в тому числі для його тлумачення, застосовується чинне законодавство України без приведення в дію норм колізійного права. 

14. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. У разі, якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнано будь-яким компетентним державним органом України недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших умов цього Договору, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

14.2. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору без повідомлення Замовника.

14.3. Зміни до Договору набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.

14.4. Якщо Замовник здійснює оплату послуг Виконавця, або вчиняє інші дії, після внесення змін до цього Договору, тим самим, Замовник погоджується з такими змінами та надає згоду на виконання умов Договору в новій редакції.

14.5. Замовник надає згоду на направлення йому інформаційних матеріалів, зокрема маркетингового характеру, що містять інформацію про діяльність Виконавця. 

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець
Карабін Оксана Олександрівна
РНОКПП: 3166205247
81110, Львівська обл., Пустомитівський р-н, село Зимна Вода,
вул. Західна бічна, будинок 28
UA383220010000026005310060514
в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»Редакція Договору від 10 червня 2021 року.

Made with